Pogoji in pravila nagradne igre

 1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre je Kinki. d.o.o., Ulica Carla Benza 16, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 19.9.2023 do vključno 23.9.2023 do 20:00 ure. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram, pri čemer družba Meta Platforms, Inc. (Address 1 Meta Way, Menlo Park, California, 94025) oz. njene podružnice ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Meta Platforms, Inc.. Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev na Instragamu.


2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani uporabniki Instagrama,
– so starejši od 18 let,
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi pogoji.

3. Način sodelovanja
Uporabnik Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni objavi, katero bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 19.9.2023  na Instagram propfilu Kinki.si v obliki objave in storya, mora slediti Instagram profilu Kinki.si, v komentar odgovoriti na zastavljeno vprašanje in označiti še tri osebe.

Pravila:
Po zaključku nagradne igre bo organizator izvedel žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, potekalo pa bo dne 23.9.2023 na sedežu organizatorja.


Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrad
Organizator bo zmagovalcu podelil nagrado:LiQuandisa: Intimna oljna dišava – His&Hers v vrednosti 39,90 €


Nagrajenec bo o nagradi obveščen predko storya na Instagram profilu kinki.si Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Instagram profilu Kinki.si. Organizator bo nagrado nagrajencu poslal v roku 7 dni. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci.


Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Instagram profila Kinki.si, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje Instagram profila Kinki.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju in kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Instagram profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na preko zasebnega sporočila na Instagram profilu Kinki.si Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene: · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, · obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence), 


8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu Kinki.si. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo na Instagram profilu Kinki.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 18.9.2023, Kinki d.o.o.

Hit Enter to search or Esc key to close